Biaya Pembuatan

BIAYA PEMBUATAN SKA & SKT

BIAYA PEMBUATAN SKT


  • SKT Kelas I : Rp 900.000,-
  • SKT Kelas II : Rp 800.000,-
  • SKT Kelas III : Rp 700.000,-

BIAYA PEMBUATAN SKA


  • SKA Muda : Rp 1.550.000,-
  • SKA Madya : Rp 2.550.000,-
  • SKA Utama : Rp 6.000.000,-